Showing 3 from 3 Items

Count:
Sort by:
Order:

Nepal Electricity Authority (NEA) was created on August 16, 1985 (Bhadra 1, 2042) under the Nepal Electricity Authority Act. 1984, through the merger of the Department of Electricity of Ministry of Water Resources, Nepal Electricity Corporation and…

नेपालको संविधानको धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च…