Supreme Court of Nepal

Area: kathmandu
Our Address: Kathmandu 44600, Nepal
Telephone: +977 1-4262895
Email: [email protected]
Web: http://www.supremecourt.gov.np/

नेपालको संविधानको धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ ।


Back To Top